Algemene voorwaarden

Artikel 01: Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de datum van het activeren van je account. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 3, 13 of 26 periodes van 4 weken, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. Je krijgt met alle lidmaatschappen toegang tot :

 • Alle groepstrainingen
 • Vrij fitness tijdens openingstijden

Artikel 02: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade

 • Opzeggen is mogelijk via ons e-mailadres Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 betalingsperiode voor het einde van de contract periode te geschieden.
 • Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor de periode van 4 weken. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan The body Company te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.

Een flexibel contract is maandelijks opzegbaar. Een lidmaatschap voor de duur van 1 of 2 jaar dient 8 weken (2 betalingstermijnen) vóór afloop van de contractperiode schriftelijk te worden opgezegd.

Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

 • Je een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 10 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen indien u een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats kunt overleggen.
 • Het voor jou als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

Artikel 04: Deactiveren van het lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van de ingang van je betalingsperiode. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode.

Artikel 05: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs zoals vermeld in de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 06: Openingstijden & tarieven

 • The Body Company is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt The Body Company zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
 • The Body Company is gerechtigd om jaarlijks de lidmaatschapstarieven te verhogen volgens de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of door prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. The body Company zal één betalingsperiode voor de ingangsdatum van eventuele prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt hoger dan de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 07: Betaling

 • De betaling van je lidmaatschap los je per betalingsperiode af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan The body Company gemachtigd is te incasseren.
 • De verschuldigde contributie wordt per betalingsperiode (4 weken) automatisch per ingang van het lidmaatschap geïncasseerd.
 • De betalingsperiode is altijd inzichtelijk via The Body Company app of op de afschrijving van je betaling.
 • De incasso van verschuldigde bedragen die niet kan worden uitgevoerd binnen de door The body Company gestelde termijnen of door stornering, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die The body Company moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 08: Kledingvoorschriften & gebruik handdoek

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en de door ons aangeboden handdoek te gebruiken.

Artikel 09: Orde/instructievoorschriften

 • Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
 • Leden dienen zich te houden aan de door The Body Company (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van The Body Company, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is The Body Company, gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 10: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen The Body Company geschiedt op eigen risico. The Body Company is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij The Body Company hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 11: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door The Body Company opgestelde algemene voorwaarden/regels na te leven. The Body Company is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang, voor een door The Body Company te bepalen duur, te ontzeggen, zonder enige recht op restitutie van de reeds betaalde contributie.

Personal Training

Artikel 1: De overeenkomst

 • Een personal training abonnement bestaat uit een betalingsperiode per 4 weken, waarin je recht hebt op 4 personal trainingssessies per 4 weken.
 • Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen trainer en klant.
 • Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of via de elektronische weg worden aangegaan.
 • Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • Het is de trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 • Een overeenkomst loopt voor de bepaalde betalingsperiode tot het moment dat de laatste overeengekomen betalingsperiode is voltooid.
 • Een overeenkomst loopt, indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd, tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden één betalingsperiode voor de einddatum.
 • Het lidmaatschap (Personal training) bestaat uit 4 personal training sessies per betalingsperiode
 • Indien er sprake van een blessure of ziekte of een andere geldige reden is het mogelijk om in een andere week meerdere malen te trainen om deze les in te halen. Deze inhaal periode dient voldaan te worden binnen 4 weken, mits er tussen de klant en trainer anders is overeengekomen.

Artikel 2: Annulering Trainingssessie

 • Indien de klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 trainingssessie, dient de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de trainer, waarna de trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe trainingssessie wordt ingepland. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de trainingssessie, zullen de kosten van de trainingssessie in rekening gebracht worden bij klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren trainingssessie ontstaat.
 • Indien een klant niet verschijnt op een 1-1 trainingssessie , zullen de kosten van de trainingssessie in rekening gebracht worden bij klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren trainingssessie ontstaat.
 • Trainer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de klant binnen een periode van een half jaar drie keer zonder mededeling niet op een trainingssessie verschijnt. In een dergelijk geval is de trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de klant, noch is trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 • Trainer heeft het recht een geagendeerde trainingssessie te annuleren tot 6 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de trainer om trainingssessies te verzorgen, heeft de trainer het recht om de overeenkomst op te schorten voor het termijn waarin hij niet in staat is trainingssessies te verzorgen. Is de trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat trainingssessies te verzorgen, dan is de trainer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de klant.

Artikel 3: Betaling

 • De betaling van je lidmaatschap los je per betalingsperiode af middels SEPA

automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan The body Company gemachtigd is te incasseren.

 • De verschuldigde contributie wordt per betalingsperiode (4 weken) automatisch per ingang van het lidmaatschap geïncasseerd.
 • De betalingsperiode is altijd inzichtelijk via The Body Company app of op de afschrijving van je betaling.
 • De incasso van verschuldigde bedragen die niet kan worden uitgevoerd binnen de door The body Company gestelde termijnen of door stornering, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die The body Company moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de activiteiten binnen The Body Company geschiedt geheel op eigen risico.
 • The Body Company is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een personal training. Trainingsadviezen die mondeling en/of schriftelijk door de personal trainer gegeven worden, zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • The Body Company is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door The Body Company georganiseerde activiteiten.
 • De deelnemer verklaart met het tekenen van het abonnementscontract dat hij of zij het aangeboden sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart in de overeenkomst ook afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen The Body Company .

Artikel 5. Kledingvoorschriften

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en de door ons aangeboden handdoek te gebruiken.

Artikel 6. Orde/instructievoorschriften

 • Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te

gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

 • Leden dienen zich te houden aan de door The Body Company (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van The Body Company, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is The Body Company, gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Conformering overeenkomst
Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door The Body Company opgestelde algemene voorwaarden/regels na te leven. The Body Company is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang, voor een door The Body Company te bepalen duur, te ontzeggen, zonder enige recht op restitutie van de reeds betaalde contributie.